Bất động sản Đất trang trại

Trang Trại Mũi Né

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 3,300 m2
Giá: 620,000,000 VNĐ

Trang Trại Mũi Né

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 1,300 m2
Giá: 550,000,000 VNĐ

Đất Trang Trại Xuân Lộc

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 7,000 m2
Giá: 1,100,000,000 VNĐ

Trang Trại Mũi Né

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 45,000 m2
Giá: 1,900,000,000 VNĐ

Trang Trại Mũi Né

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 23,000 m2
Giá: 2,300,000,000 VNĐ

Trang Trại Xuân Lộc

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 50,000 m2
Giá: 2,500,000,000 VNĐ

Đất Trang Trại Bình Thuận

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 230,000 m2
Giá: 2,300,000,000 VNĐ

Đất Trang Trại Củ Chi

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 1,100 m2
Giá: 700,000,000 VNĐ

Đất Trang Trại Củ Chi

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 3,900 m2
Giá: 900,000,000 VNĐ

Đất Trang Trại Củ Chi

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 4,900 m2
Giá: 1,500,000,000 VNĐ

Đất vườn Củ Chi

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 8,100 m2
Giá: 2,600,000,000 VNĐ